De jaarstukken geven slecht weer wat er gedaan is om doelen uit de begroting te halen. Bovendien zijn doelen uit de begroting vaak vaag: er wordt zelden duidelijk aangegeven welke resultaten nagestreefd worden. Als de gemeenteraad niet weet wat het college wil bereiken en wat ze daarvoor doet kan zij het college moeilijk controleren en/of ter verantwoording roepen. GroenLinks-raadslid Hilrieke Nauta vindt dat dat zo snel mogelijk beter moet, daarom diende zij een motie in waarin ze het college oproept resultaatgericht te begroten.

In 2018 nog riep de raad, met een motie van Breda ‘97, het college op om de begroting en jaarstukken leesbaarder en samenhangender aan te bieden. Bij de behandeling van de jaarstukken in 2019 zijn de jaarstukken nog steeds moeilijk te begrijpen. De jaarstukken maken de rekening op van wat de gemeente in een jaar heeft uitgegeven. Voor een belangrijk deel zijn de jaarstukken een verantwoording van wat het college heeft ondernomen in het kader van de begroting van dat jaar. 

Met de daadwerkelijke uitgaven naast de geplande uitgaven zouden we dus moeten kunnen zien wat de gemeente heeft gedaan om haar doelen te behalen. Maar de begroting stelt doelen vaak niet specifiek of niet meetbaar. Ook mist vaak de verbinding met onderliggende langetermijn doelen of plannen. Hierdoor onstaat de situatie waarin de jaarstukken de uitgaven wel uiteenzetten, maar onduidelijk is welke specifieke doelen uitgaven dienen, wat de voortgang op al dan niet specifieke doelen is en in welk groter verband de uitgaven worden gedaan. Kortom: zonder goede begroting weten de gemeenteraad en de stad niet waar het college het geld van Breda precies aan uitgeeft.

Om deze situatie te verbeteren schreef GroenLinks-raadslid Hilrieke Nauta een motie die het college oproept om resultaatgericht te begroten. Door resultaatgericht te begroten moeten doelen, oftewel beoogde resultaten specifiek en meetbaar benoemd worden in de begroting. In de jaarstukken moeten uitgaven daarmee in verband worden gebracht. Op die manier kan de raad beter controleren waar het college geld aan uitgeeft, alswel het college daarover ter verantwoording roepen. Daarmee is de raad met Hilrieke’s motie gesterkt in het uitvoeren van twee van haar meest belangrijke functies. Je leest de motie onder dit artikel.