Op 21 april jl. was er een extra ledenvergadering van GroenLinks Breda over Kosovo. Vanuit de afdeling bestond behoefte om over dit binnen GroenLinks controversiële onderwerp van gedachten te wisselen. De uitkomst van de bijeenkomst zou bovendien door onze Bredase afgevaardigde in de partijraad ingebracht kunnen worden. Binnenkort komt dit GroenLinkse partijorgaan bij elkaar om onder meer de standpunten van de Tweede Kamer fractie van GroenLinks te bespreken.

Op 21 april jl. was er een extra ledenvergadering van GroenLinks Breda over Kosovo. Vanuit de afdeling bestond behoefte om over dit binnen GroenLinks controversiële onderwerp van gedachten te wisselen. De uitkomst van de bijeenkomst zou bovendien door onze Bredase afgevaardigde in de partijraad ingebracht kunnen worden. Binnenkort komt dit GroenLinkse partijorgaan bij elkaar om onder meer de standpunten van de Tweede Kamer fractie van GroenLinks te bespreken.

GroenLinks Breda en het kosovo-standpunt
...or how I learned to stop worrying and love the bomb.

Breda, april 1999

Op 21 april jl. was er een extra ledenvergadering van GroenLinks Breda over Kosovo. Vanuit de afdeling bestond behoefte om over dit binnen GroenLinks controversiële onderwerp van gedachten te wisselen. De uitkomst van de bijeenkomst zou bovendien door onze Bredase afgevaardigde in de partijraad ingebracht kunnen worden. Binnenkort komt dit GroenLinkse partijorgaan bij elkaar om onder meer de standpunten van de Tweede Kamer fractie van GroenLinks te bespreken.

Tijdens de extra ledenvergadering bleek, dat er binnen de Bredase afdeling een opmerkelijk grote mate van overeenstemming bestond. De vergadering deed de volgende uitspraken:

De primaire beslissing van de Tweede Kamerfractie om - onder bepaalde voorwaarden en met pijn in het hart - in te stemmen met de bombardementen was in strijd met het verkiezingsprogramma dat wij zien als mandaat voor de fractie. Om die reden had er een ledenraadpleging in de een of andere vorm moeten plaats vinden.

De primaire beslissing om in te stemmen met de bombardementen wordt door het overgrote gedeelte van de Bredase leden afgewezen. De motiveringen verschilden overigens van zeer principieel - afwijzing van alle geweld, afwijzing van militair ingrijpen als middel van conflictoplossing - via meer volkenrechtelijke argumenten - als er al ingegrepen zou moeten worden dan onder de vlag van de VN - tot wat pragmatischer - geen bombardementen zolang de doelstelling ervan niet duidelijk is.

De beoordeling van de primaire beslissing is een andere dan de beoordeling van de vraag hoe we nu verder moeten. Een grote meerderheid van de leden vond, dat de bombardementen nu gestopt moeten worden, en een diplomatiek offensief opgestart moet worden waarbij Rusland en de VN uitdrukkelijk worden betrokken.

Mocht er in de Tweede Kamer gesproken worden over de inzet van grondtroepen, dan moet - naar de unanieme mening van de aanwezigen - een ledenraadpleging door de GroenLinkse Tweede Kamer fractie in de een of andere vorm plaats vinden.