motie GroenLinks Breda financieel dashboard, onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid, oormerking Klijnsmagelden kinderen in armoedesituatie

GroenLinks krijgt raad mee op moties: gemakkelijker inzicht in ontwikkeling financiën en oormerking geld voor kinderen in armoedesituatie

5 juli was de laatste debatraad in 2018 voor het zomerreces. Een belangrijk bespreekpunt waren de financiële jaarstukken. In het kader daarvan nam GroenLinks initiatief voor twee moties. De ene spreekt zich uit over meer en gemakkelijker inzicht voor de raad in de financiële ontwikkelingen en het doelbereik. De andere motie ging over het veilig stellen van door het Rijk verstrekte middelen voor kinderen die opgroeien in een armoedesituatie. Voor beide moties wisten wij raadsbrede steun te verwerven.

 

Financieel dashboard en meer onderzoek doelbereik en doeltreffendheid

GroenLinks vindt het erg belangrijk dat er raadsbreed een gevoel is voor de gemeentelijke stand van zaken op het gebied van doelbereik, doelmatigheid, risico’s, de vulling van de spaarpot, en of wat eruit gaat in verhouding staat met wat er binnenkomt. Dat moet niet het exclusieve terrein zijn van een groepje ingevoerden in een werkgroep. Een dashboard zoals gepresenteerd door de rekenkamer bij de jaarstukken 2017 kan daar enorm bij helpen. Belangrijk is ook om met zijn allen gedeeld inzicht hebben in de meerjarige ontwikkelingen. Het gaat er als het ware om dat je ziet hoe het met het héle hondje gaat, wat je niet ziet als je alleen focust op het puntje van zijn staart: het verschil tussen alleen de twee laatste jaren.

GroenLinks is blij dat we in Breda een pro-actieve rekenkamer hebben, die met een voorzet voor een dashboard inspeelt op deze twee punten: meerjarigheid, en breed toegankelijk maken, zodat het geen issue blijft voor slechts beperkt aantal specialisten. Het college kan in overleg met de auditcommissie van de raad de komende tijd een visuele weergave prima verder uitwerken.

Naast een dashboard op hoofdlijnen, zou je in lijn met het advies van de accountant op het punt van de doeltreffendheid en doelmatigheid ook steekproefsgewijs wat dieper moeten graven, om met elkaar het goede gesprek te voeren of we nog wel goed bezig zijn. Loop ieder jaar bijvoorbeeld bij toerbeurt een van de beleidsprogramma’s wat diepgaander af. GroenLinks zou graag zien dat de auditcommissie van de raad op afzienbare termijn hiervoor een voorstel uitwerkt, en daarbij het eerdere werk op dit punt betrekt. Omdat het belangrijk is dat het momentum dat er nu in de raad is niet overwaait, is GroenLinks dan ook erg blij dat we alle fracties achter een motie hierover hebben kunnen krijgen.

Navolgbaarheid geld voor kinderen in armoedesituatie (Klijnsmagelden)
GroenLinks vindt het erg vervelend dat in de jaarstukken 2017 nergens het geld te volgen is dat we vanuit het rijk speciaal hebben gekregen om onze kinderen en jongeren die in een armoedesituatie moeten opgroeien een zetje in de rug te geven. Dit betreft in Breda helaas zo’n 7 tot 10 procent van de kinderen, duizenden kinderen en jongeren, meer dan zes basisscholen vol! Juist door het geld in deze jongeren in te zetten, kunnen ze op langere termijn zélf misschien ontsnappen aan de armoedesituatie. Omdat wij willen voorkomen dat dit geld voor de toekomst van deze kinderen stilletjes wegsijpelt naar andere bestedingen, zijn we erg verheugd om alle andere fracties achter de motie Klijnsmagelden voor kinderen in Breda te hebben gekregen.