De fractie GroenLinks vindt de Nota Evenementenbeleid Breda 2020 een verbetering ten opzichte van het huidige beleid. Hij zoekt evenwicht tussen de diverse belangen. Het gevonden compromis kunnen wij in grote lijnen dragen. De aandacht voor toegankelijkheid en duurzaamheid kan meer tastbaar. Voorstellen op dat gebied van andere fracties zullen we steunen. Of daar zelf mee komen. De VVD fractie suggereerde de inzet op het vinden van méér evenementenlocaties, voor veel méér evenementen in Breda, en minder regels op het gebied van natuur, afval en geluid. Voor GroenLinks is dat niet acceptabel. Dat staat haaks op de kern van het collegevoorstel. Dat ondergraaft het draagvlak voor evenementen in Breda. En dat helpt niemand. Ook de evenementenbranche niet. Aangenomen moties, of amendementen in die richting, ondergraven ook de steun van GroenLinks voor het voorliggende collegevoorstel.

 

Evenementenbeleid: een koorddans
Het uitstippelen van evenementenbeleid heeft iets van een koorddans: het is een fragiel evenwicht. Veel mensen beleven plezier aan evenementen. Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die een evenement niet in hun achtertuin willen vanwege de herrie, troep, parkeerdruk of andere overlast. Niet zelden zijn dat in Breda zelfs precies dezelfde mensen. En de smaken over evenementen lopen gelukkig ook sterk uiteen: wat de ene persoon boeiend en topvermaak vindt, is voor de ander stomvervelend. In Breda wonen we met heel veel verschillende mensen bij elkaar, en dan moet je daar dus samen uit kunnen komen: dat heet samenleven.    

Raadsvoorstel is verbetering
In de afgelopen twee jaar is de wethouder ‘evenementen’ met tal van Bredase groeperingen in gesprek geweest: organisatoren, omwonenden, wijkvertegenwoordigers, natuurverenigingen, veiligheidswerkers, enzovoort. De ruimte voor evenementen op kwetsbare plekken zoals de Galderse meren, wordt in aantal dagen teruggebracht. Er zijn duidelijker afspraken over broedseizoen en natuurcompensatie. In het Ginneken ligt er een compromis dat de eindtijden op werkdagen beperkt. We zien wel dat de druk op de locaties als het Chasséveld en de Grote Markt hoog blijft, ook qua geluidsbelasting. Wij waarderen de toezegging van de wethouder om nadrukkelijk in gesprek blijven met de wijkraad over de eindtijden van luidruchtige evenementen op de kleinere locaties in het stadshart. 

Toegankelijkheid en duurzaamheid nog concreter
Met de Nota Evenementenbeleid Breda 2020 ligt er een compromis tussen alle belangen, dat ook door GroenLinks in grote lijnen te dragen valt. Natuurlijk kan het nog beter. Er is aandacht voor de toegankelijkheid en duurzaamheid van evenementen. Dat kan voor ons tastbaarder. Wij merken dat steeds meer mensen minder van een evenement genieten, als dat ontaardt in dansen op een berg plasticafval, of het buitensluiten van mensen met een beperking. Daarom zullen we voorstellen die daarop verbetering zoeken steunen, of daarop zelf met voorstellen komen.

Suggesties VVD-fractie bedreiging voor draagvlak 
Tegelijkertijd zien we in de raad en de krant vanuit de fractie VVD voorstellen komen, die in onze ogen een rigoureuze koerswijziging zijn ten opzichte van het collegevoorstel. Dat is een bedreiging voor het wankele draagvlak in Breda, waar door de wethouder bijna twee jaar aan gewerkt is. Breda zou op zoek moeten gaan naar méér locaties voor nog veel méér evenementen in Breda. Ruim baan voor de evenementen-industrie: de regels voor natuurcompensatie, geluidsbeperking en gebruik van plastic moeten op losse schroeven. Voor GroenLinks is dit allemaal onacceptabel. Als er moties of amendementen worden aangenomen, die strekken tot méér evenementenruimte in Breda en mínder afspraken over de maatschappelijke impact van evenementen, staan die wat ons betreft haaks op het hart van het voorstel. Tegelijkertijd is het nieuwe evenementenbeleid uiteindelijk wel het vehikel om aan dergelijke moties uitvoering te geven. Wij kunnen in dat geval dan daarom ook het voorliggende raadsvoorstel niet meer steunen. 

Een cadeau dat niet helpt
Natuurlijk zien wij ook dat op dit moment de evenementenbranche het enorm moeilijk heeft vanwege de maatregelen tegen de pandemie. Het VVD-pleidooi lijkt dan een mooi cadeau voor deze sector. Naar onze overtuiging zijn de evenementen echter op termijn meer geholpen met het behoud van draagvlak, dan met het ondergraven daarvan. De evenementen moeten ‘houdbaar’ zijn voor de samenleving. Steeds meer gemeenten stellen daarom grenzen aan het aantal, het afval en de omgevingshinder van evenementen. De ruimte voor luidruchtige evenementen, die in omvang nu eenmaal zijn grens ergens kent, zien wij vooral voor de evenementen die door de mensen in Breda ‘gedragen’ worden, en voor de evenementen die zich bereid tonen de hinder voor hun omgeving te beperken. Het kan nuttig zijn te verkennen of er meer geschikte evenementenlocaties in Breda te vinden zijn. Lang niet alle evenementen zijn luidruchtig, of geven hinder voor de buurt. De hotspots voor luidruchtige evenementen zijn geholpen met een verdere spreiding van evenementen over de stad. Maar zoeken naar méér locaties om nog veel méér lawaaievenementen naar Breda te trekken, zien wij niet zitten. Een beetje prik in de cola laat Breda bruisen. Maar een teveel aan prik geeft een kliederboel en boert lelijk op. 
 

Thom Dijkstra, Peter Bakker

fractie GroenLinks 21 april 2020