De Cultuurnota 2019-2024 stelt mooie ambities voor cultuur en kunst in Breda. Maar zonder extra gelden zijn niet alle de ambities haalbaar denkt GroenLinks. Om toekomstbestendig cultuurbeleid te ontwikkelen pleit GroenLinks-raadslid Monica Tecklenburg voor het instellen van een onafhankelijke en gespecialiseerde adviesraad die adviseert over subsidieverdeling maar ook in brede zin over culturele ontwikkelingen.

De algemene doelstelling van de Cultuurnota 2019-2024 luidt: “Voorwaarden creëren tot en een impuls geven aan het maken, presenteren en beleven van een waardevol en divers aanbod van kunst en cultuur in al zijn verschijningsvormen, voor en door alle inwoners van Breda en wijde omgeving”. “Daar kunnen we ons volkomen in vinden,” zegt GroenLinks-raadslid Monica Tecklenburg, “het gaat om de intrinsieke, maatschappelijke en economische waarde van cultuur; in deze volgorde. Als ik dit lees denk ik dat we uitgaan van onszelf en dat de landelijke en internationale effecten ‘bijvangst’ zijn. Top!”

 

Wel ambities; geen extra geld

De nota zet prachtige ambities uiteen en bevestigt de waarde van cultuur in Breda. Maar praktisch wordt geen extra geld vrijgemaakt voor deze ambities. Dat terwijl alleen al veel meer geld nodig is voor bijvoorbeeld het toepassen van de Fair Practice Code en het indexeren van kosten.De grootse internationale allure waar de nota over spreekt klinkt goedkoop als daar geen extra geld tegenover staat.

 

Wat is de behoefte Bredase kunst - en cultuurveld?

Volgens GroenLinks is er veel dynamiek in het Bredase culturele veld. Als we dat willen uitbouwen moet we zorgen voor meer ruimte voor vernieuwing, experiment en inhoudelijke ontwikkeling. Ook moeten we behouden en ondersteunen wat waardevol is. In Breda is behoefte aan meer werkruimtes voor kleine en grote kunstenaars op alle gebieden, beeldend, muziek, theater, dans, etc. Er is behoefte aan meer expositiemogelijkheden, meer podia,  talentontwikkeling, verhogen en bestendigen van de kwaliteit waardoor kunstenaars blijven en het kunst- en cultuurveld kan groeien. Als het aan Monica ligt moet dat de hoofdprioriteit zijn. Nu is een grote prioriteit van de nota nog de uitgroei naar meer landelijke en internationale samenwerking. Monica: “Die uitgroei volgt vanzelf als we zorgen voor een goede ‘humuslaag’ voor cultuur, dan werken we toe naar een bloeiend ecosysteem voor cultuur in Breda.”

 

Meer cultuurbudget naar projectsubsidies

Het voorstel om 10% van het cultuurbudget over te hevelen van de “hoofdstructuur” naar projectsubsidies is te verdedigen. Er zijn veel activiteiten en kosten die ten goede komen aan andere sectoren, bijvoorbeeld de economie. Voor GroenLinks is dan wel de voorwaarde dat de gemeente regie neemt over het bevorderen van het gebruik van budget uit en samenwerking met, bijvoorbeeld, de economische sector binnen cultuur. Daarbij is integrale samenwerking essentieel, wat betekent dat de waarde van cultuur gedragen moet worden door het gehele college. 

 

Kaders en doelstellingen

De cultuurnota is heel breed geformuleerd. Kaders en doelstellingen zijn nog vaag of ontbreken. In samenwerking met het culturele veld worden de ambities verder uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. GroenLinks wil de mogelijkheid hebben om hier zo nodig op bij te sturen. Daarom steunen wij een motie van het CDA die het college opdraagt de raad actief te voorzien van informatie over het komende proces.

 

Onafhankelijke adviesraad cultuur

Breda is een ambitieuze stad die toekomstbestendig beleid wil ontwikkelen op cultuur. Dit zal naar verwachting leiden tot veel nieuwe initiatieven. GroenLinks pleit ervoor om dit op professionele wijze aan te pakken en te kiezen voor het instellen van een onafhankelijke adviesraad cultuur die adviseert over de toekenning van subsidies maar ook in brede zin adviseert over de culturele ontwikkelingen en zorgt voor monitoring. De adviesraad zou bestaan uit experts op het gebied van de kunst- en cultuursector die geen afhankelijke binding hebben met partijen in het Bredase cultuurveld. Met onafhankelijk, objectief en transparant advies maken zij betere afweging mogelijk. Bovendien zorgt zij ook voor duurzaamheid en continuïteit in cultuurbeleid gemaakt door coalities die maximaal 4 jaar stand houden. GroenLinks heeft een motie ingediend die het college oproept tot het instellen van een onafhankelijke adviesraad cultuur. Helaas kiezen alleen het CDA en de SP met GroenLinks voor een daadwerkelijke vlucht voorwaarts voor kunst en cultuur in Breda.