De wijken waar het leven al moeilijker was hebben het nog moeilijker gekregen en de wijken waar het goed ging; daar gaat het nog steeds goed, of beter. Dat kan nooit de bedoeling zijn in onze stad die het “samen wil brengen”. We hebben intensief gesproken in de raad over het rapport.

We moeten NU zorgen voor een keerpunt om de kansenongelijkheid te stoppen. En gelijke kansen bieden betekent doen wat nodig is. En dat moet in de minder kansrijke wijken veel meer zijn dan in andere wijken. En daarbij gaat het om FOCUS en integraliteit. 

Voor GroenLinks betekent dit: Ga uit van de bewoners, wat hebben zij nodig, neem hen serieus, laat hen de regie, pas beleid aan op maatwerk en maak er geld voor vrij. 

Het gaat hier naast de kwaliteit van de huizen, onderwijs, ruimte en groen, voorzieningen en clubs, veiligheid, vooral over  armoede en schulden, laaggeletterdheid, gezondheid, werkloosheid of fijn werk, opleiding en inkomen. Je kunt pas groeien als er bestaanszekerheid is. Dit is een kwestie van heel lange adem, aandacht en investeren.

GroenLinks vraagt ook aandacht voor de grote groep mensen met complexe problemen die zichzelf niet verder kunnen ontwikkelen. Zelfredzaamheid is niet altijd het toverwoord. Daar moeten we blijvend hulpbronnen bieden. Soms zelfs levenslang.

Het college is bezig met “Verbeter Breda”, dat moet een breed programma worden dat de stad weer “heel” maakt en het belangrijkste project voor de komende 15 jaar. 

Het college wil de aanbevelingen van de rekenkamer meenemen. GroenLinks geeft hierbij graag aan welke aspecten uit de aanbevelingen van de rekenkamer in ieder geval meegenomen moeten worden zodat we bij de behandeling van het veel bredere Verbeter Breda kunnen checken hoe deze aspecten zijn geborgd.

Tijdens de DebatRaad van 3 juni dienden wij daarom de motie ‘richting voor vermindering Segregatie in Breda’. Fijn om te merken dat verschillende fracties hebben meegedacht en de motie mede hebben ingediend. De motie is dan ook aangenomen!