In deze uitdagende tijden kunnen we als politici gezamenlijk beslissingen nemen om van Breda een veilige en inclusieve plek te maken, waar iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te uiten en waar alle Bredanaars een gevoel van verbondenheid ervaren.

Bestaanszekerheid

Niet iedereen in Breda heeft dezelfde kansen om zich te ontwikkelen en een sociaal netwerk op te bouwen. Velen ervaren stress over hun financiële situatie, wat hun toekomstperspectief belemmert. Waarborgen van bestaanszekerheid vormt de basis van onze samenleving.

Wij zijn blij met het aankomende armoedebeleid en de extra financiële middelen. Als GroenLinks willen we een einde maken aan de armoede die zich generatie op generatie herhaalt. Mensen hebben perspectief nodig op huisvesting, zorg, talentontwikkeling en sociale omstandigheden. Armoede gaat verder dan geld, het raakt de kwaliteit van ons leven. Daarom dienen we de motie 'Bestaanszekerheid is meer dan geld' in.

(Duurzaam) wonen

GroenLinks zet zich in voor betaalbare huisvesting als fundament voor een goed leven. Door onze eerdere moties worden er in verschillende wijken in Breda al 1200 huizen geïsoleerd. Dit maakt het verschil in de betaalbaarheid van de energierekeningen.

Als overheid zijn we er om de meest kwetsbaren te helpen, en hiervoor blijven we streven naar meer betaalbare woningen in Breda.

We juichen de komst van een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag toe, en vragen aandacht voor woningsplitsingen om efficient meer woningen te creëren. Dit is een investering in onze inwoners en stad.

Groei van de stad

Het inwonersaantal van Breda groeit en zal blijven groeien, wat betekent dat we ook groeien in voorzieningen. Wij zijn van mening dat voorzieningen in de breedste zin moeten meegroeien met een stad, zodat Breda aantrekkelijk, leefbaar en gezond blijft. Daarom vragen we het college om bij hun visies niet alleen te kijken naar de oppervlakte, maar ook naar de middelen die nodig zijn om sectoren zoals zorg, welzijn, onderwijs, cultuur en sport uit te breiden.

Cultuur

Cultuur speelt een belangrijke rol in de ontdekking en ontwikkeling van talenten bij Bredanaars, en het brengt mensen samen. We kijken vol verwachting uit naar het nieuwe cultuurbeleid, en zien in deze begroting goede plannen staan. Podium Bloos krijgt een vaste locatie met atelierruimtes en een gamehub, wat zal bijdragen aan de vorming van een nieuwe culturele hotspot in het Havenkwartier. Als GroenLinks kijken we of het nieuwe cultuurbeleid aansluit bij de behoeften van jongeren, en ervoor zorgt dat het talent blijft in onze stad. Eerder hebben we al aandacht gevraagd voor het gebruik van leegstaande panden als ateliers.

Gebiedsontwikkeling en groen

GroenLinks denkt aan de toekomstige generaties. We willend at breda in de toekomst een fijne stad blijft om te leven. De stad krijgt een flinke groene verbouwing, zoals de nieuwe Mark. De komende jaren gaan we hier flink op inzetten. Om bij te dragen aan een circulaire stad, stellen we voor dat het stadsbestuur bij de herinrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk materialen hergebruikt die afkomstig zijn van andere projecten in Breda. Hiervoor dienen wij de motie ‘Geef onze straatstenen een tweede kans’ in.

Klimaat en energie

Een ambitieus klimaatbeleid is essentieel voor de toekomstige bestaanszekerheid van komende generaties. Na het indienen van onze motie om te streven naar een CO2-reductie van 55% in Breda, heeft de wethouder een plan van 53 miljoen euro voorgesteld. GroenLinks streeft naar klimaatbeleid dat bijdraagt aan een rechtvaardige samenleving. Eerlijk klimaatbeleid betekent ook dat onze eigen inwoners profiteren van duurzame energieopwekking, niet alleen externe bedrijven. Daarom zijn we verheugd dat het college besloten heeft om bewonersinitiatieven te ondersteunen met 5000 euro, zodat zij zich kunnen ontwikkelen.

GroenLinks investeert in mensen en in onze stad. We maken keuzes die de levens van Bredanaars verbeteren en hen het gevoel geven dat ze gehoord worden. We zijn er trots op dat we investeren in ons diversiteitsbeleid, zodat elke Bredanaar gewaardeerd wordt en een goed leven en een hoopvolle toekomst geboden wordt.